Vispārīgie noteikumi

Vispārīgie noteikumi

 • Vispārīgie noteikumi tiek attiecināti juridiskajām attiecībām, kas rodas veicot preču iegādi Jahipaun internetveikalā, klientu (turpmāk: Klients) un tiešsaistes vides Jahipaun SIA īpašnieka (turpmāk: Jahipaun) starpā.
 • Vispārīgie noteikumi nedrīkst būt pretrunā Latvijas Republikā spēkā esošajām juridiskajām normām, un nepieciešamības gadījumā (ja rodas strīdi vai nav informācijas) tiek papildināti ar šīm normām.
 • Kā šo Vispārējo noteikumu papildinājums, attiecības Klienta un Jahipaun starpā regulē Jahipaun cenrādis un izveidojusies labākā prakse.
 • Jahipaun patur tiesības vienpusējā kārtā mainīt šos noteikumus un cenas, ar mērķi celt savas darbības efektivitāti un konkurētspēju, veikt tālāko attīstību un sniegto pakalpojumu spektra un preču sortimenta reorganizāciju un pilnveidošanu. Noteikumu un cenrāža izmaiņas, kā arī to papildinājumi stājas spēkā no attiecīgās informācijas publicēšanas interneta vietnē www.jahipaun.lv. Ja Klients ir veicis savu pasūtījumu, pirms noteikumu izmaiņas ir stājušās spēkā, tad Klientam ir piemērojami tādi noteikumi, kas ir bijuši spēkā pasūtījuma noformēšanas dienā, izņemot gadījumus, kad likums vai esošie noteikumi paredz ko citu.
 • Jahipaun un Klients vēlas nodrošināt tirdzniecības veikšanu ar Jahipaun www.jahipaun.lv interneta vietnes starpniecību, atbilstoši noteikumiem, kas ir minēti šajā dokumentā. Noformējot pasūtījumu un veicot apmaksu Jahipaun interneta veikalā, Klients apliecina, ka viņš ir iepazinies ar vispārīgajiem noteikumiem un tiem piekrīt.

 Interneta veikala cenas

 • Jahipaun internetveikalā pārdoto preču cenas ir minētas eiro valūtā, bez transporta izmaksu norādīšanas un tur ir iekļauts pievienotas vērtības nodoklis 21% apmērā. Cenas internetveikalā un tirdzniecības vietās var atšķirties!
 • Transportēšanas izmaksas:  
 1. Ar DPD kurjera starpniecību: 7,90 EUR, piegādājot lielgabarīta preces, tiks piemērota piemaksa atbilstoši kurjera cenrādim. Klients tiks iepriekšēji informēts par piegādes cenas maiņu. Preču piegādes izmaksas ārpus robežām tiek iepriekšēji atrunātas ar Klientu, pirms preču nosūtīšanas.
 2. Izmantojot DPD pakomātu: 3,40 EUR
 3. Izmantojot Omniva pakomātu: 3,40 EUR
 4. Izmantojot Omniva pasta nodaļas pakalpojumu: 4,40 EUR
 5. Jūs varat arī patstāvīgi saņemt iegādātās preces Jahipaun veikalā. Šajā gadījumā samaksa par piegādi rēķinam netiek pievienota.
 • Pasūtījuma piegādes cena tiek noradīta, veicot preču apmaksu Jahipaun internetveikalā un apmaksas rēķinā.
 • Piegādes cena tiek aprēķināta automātiski, pie nosacījuma, ja viena prece tiks noformēta uz vienu piegādes adresi. Gadījumā, ja Klients vēlēsies veikt preču piegādi uz dažādām adresēm, tad būs jānoformē dažādi pasūtījumi vai jāpiemaksā par piegādi, atbilstoši Jahipaun rēķinam.
 • Jahipaun patur tiesības ieviest korekcijas cenās. Ja Klients ir noformējis savu pasūtījumu pirms cenu izmaiņu stāšanās spēkā, tad viņam tiks piemērota cena, kas bija noradīta rēķinā pasūtījuma noformēšanas brīdī.

Atbildība un forsmažora apstākļi

 • Jahipaun SIA neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies Klientam, minēto noteikumu pārkāpšanas gadījumā, tādā apmērā un gadījumos, ko paredz Latvijas Republikā spēkā esošie juridiskie akti.
 • Klients ir atbildīgs Jahipaun SIA par zaudējumiem, kas ir radušies pārkājot šos noteikumus, tādā apmērā un gadījumos, kas ir paredzēti Latvijas Republikā spēkā esošajos likumdošanas aktos.
 • Neviena puse nav atbildīga otras puses priekšā, un puses uzvedība nav minēto noteikumu pārkāpums, ja kāda pienākuma izpildes aizkavēšanās gadījumā vai tā neizpilde ir radusies tādā gadījumā, ja puse netika spējusi ietekmēt iepriekšminētās aizkavēšanās vai neizpildes iemeslu (forsmažora apstākļi).
 • Jahipaun SIA nekompensēs morālo kaitējumu, kas varētu tikt nodarīts Klientam, pateicoties piegādes termiņa, cenu un citu noteikumu izmaiņām šo vispārīgo noteikumu ietvaros.
 • Jahipaun SIA Klientam nekompensēs nerealizētās iespējas, kuras tas netika izmantojis piegādes termiņu, cenu un citu noteikumu izmaiņas gadījumā.

Pārējie noteikumi

 • Jahipaun SIA izmanto Klienta pausto informāciju tikai iepirkuma pasūtījuma veikšanas gadījumā. Jahipaun SIA neatklāj trešajām pusēm informāciju, kas ir kļuvusi zināma iepirkumu veikšanas gaitā, izņemot likumā paredzētos gadījumus.
 • Saikni bankas un pircēja starpā aizsargā SSL drošības protokols, kas garantē, ka nepiederošas personas nespēj pārtvert vai sagrozīt informāciju, ar ko apmainās puses. Informācijai, ar ko banka apmainās ar tirdzniecības uzņēmumu, ir piemēroti digitālie paraksti.
 • Tādu jautājumu sakarā, ko neregulē minētie noteikumi, Klients un Jahipaun SIA rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošās likumdošanas normām un citiem juridiskajiem aktiem, kas regulē attiecības pušu starpā.
 • Ja pusēm ir atšķirīgs viedoklis, vai arī tostarp rodas strīdi, tad, pirmkārt, tie ir risināmi pārrunu veidā. Ja līguma sakarā esošos strīdus nav izdevies izšķirt pārrunu veidā pušu starpā, tad savu tiesību aizsardzības sakarā, gan Klientam, gan arī Jahipaun SIA, ir tiesības vērsties tiesā.